انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


وحید صدوقی مدیرعامل سابق همراه اول موفق به دریافت نشان ویژه مدیریت جهادی شد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-582717