http://www.OTMS.ir

کشور عزیزمان ایران یک کشور در حال توسعه است و همانطور که میدانیم حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساختها در زمینه توسعه صنعتی کشورها به شمار میرود ولی متاسفانه در کشور ما نرم افزار بومی و از طرفی مطابق با استانداردهای بین المللی جهت مدیریت فرایندهای شرکتهای کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی وجود نداشت لذا بر آن شدیم نرم افزار OTMS را طراحی کنیم مهمترین ماژولهای این نرم افزار عبارتند از 1)مدیریت اسناد حمل دریایی زمینی و هوایی 2) ماژول CRM تخصصی حمل ونقل 3) ماژول حسابداری شامل خرید، فروش، دریافت و پرداخت 4)ارتباط باسیستمهای گمرک و سازمان بنادر و خطوط خارجی در قالب ارسال در دریافت فایل 5) گزارشات متنوع عملیاتی و مالی 6)مدیریت پیشرفته کاربران و سطوح دسترسی