نوتک – مرکز فن‌آفرینی نوتک

شتابدهنده نوتک

مرکز فن آفرینی نوتک، جهت حمایت از کسب و کارهای نوپا، و کمک به رشد و ارتقا اکوسیستم کارآفرینی کشور شکل گرفته است. این مرکز چند هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارتند از ورود مثبت و تاثیرگذار به اکوسیستم کارآفرینی کشور و ایجاد تعامل و هم افزایی با دیگر بازیگران این عرصه، ایجاد الگوهای موفق و مستقل، برای نسل بعدی کارآفرین کشور از طریق تربیت صحیح و حرفه ای، تزریق جریان‌های جدید به شریانهای ارتباطی اکوسیستم کارآفرینی کشور از طریق ایجاد کانال‌های ارتباطی دائمی و مطمئن با اکوسیستم بین المللی کارآفرینی، استفاده از آخرین دستاوردهای بین المللی در این زمینه به وسیله مشاورین و مربیان مطرح و موثر داخلی و خارجی بین المللی.