یکی از نظریه‌های رهبری بر اساس الگوی انگیزشی است که در آن پیروان به‌شرط وجود منافع یا سود در آینده، از رهبر خود حمایت می‌کنند.