فرایند چانه‌زنی (بده و بستان) بین دو یا چند طرف (که هرکدام اهداف، نیازها و دیدگاه‌های خاص خود را دارند) که به دنبال کشف یک زمینه مشترک و رسیدن به توافق برای حل‌وفصل موضوع و تضاد بین طرفین هستند.