۱-افراد یا بخشی از بازار که مورد هدف پیام‌های تبلیغاتی و یا کمپین‌ها هستند.
۲-تعداد کل خوانندگان، شنوندگان و بازدیدکنندگانی که توسط رسانه تبلیغاتی خاصی جلب شده‌اند.