از طریق سایت‌های دیگری که به سایت موردعلاقه شما مرتبط هستند ایجاد می‌شوند. معمولاً سایت‌های مرتبط ترافیک خود را از طریق کلمات کلیدی مشابه، داشتن مخاطبان مشابه یا صفحات مشابه در وب دریافت می‌کنند.