گوش دادن فعال را عمل آگاهانه شنیدن و تلاش برای درک معنای کلمات گفته‌شده توسط دیگران در یک مکالمه یا سخنرانی تعریف می‌کنند. گوش دادن، مهارت ارتباطی مهمی در کسب‌وکار است. گوش دادن فعال یعنی توجه به صداها و حرکات گوینده و همچنین بازخورد دادن و تائید کردن گوینده که نشان از توجه به فرصت‌های او دارد.