فیلتر شدن تلگرام دی ماه 96
https://startupforum.ir/7506


تلگرام برای چند دقیقه از دسترس بسیاری از کاربران ایران خارج شده است .

ارتباط سیدمحمد حسینی با این قطعی
https://startupforum.ir/3390

قطعی تلگرام در دوشنبه 27 آذر را اینجا پیگیری نمایید
https://startupforum.ir/6267برخی کاربران در حال حاضر متصل هستند اما بیش از ۹۰ درصد شماره های کشور مسدود است و علت در دست بررسی است .
این قطعی با فیلتر شکن رفع نمیشود و به شماره افراد مربوط است
اطلاعات بیشتر در کانال زیر
https://t.me/abohava