قراردادی که چگونگی جبران خسارت خریدار در صورت وجود مشکل در محصول را معین می‌کند. اگر در قرارداد صریحاً مشخص‌شده باشد ضمانت صریح و اگر دقیقاً واضح نباشد، گارانتی ضمنی است.