اطلاعاتی که فرضیه‌ها،‌بینش‌های مشتری و یا باورها در مورد ارزش پیشنهادی،‌مدل کسب‌وکار و یا محیط کسب‌وکار را تائید یا رد می‌کند.