روش زندگی افراد، خانواده‌ها و جوامع که در مقابل محیط‌های فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی خود به‌صورت روزبه‌روز آشکار می‌کنند.
سبک زندگی در هر دو الگوهای رفتاری در کار و اوقات فراغت (به‌صورت فردی) در فعالیت‌ها، نگرش‌ها، منافع، نظرات، ارزش‌ها و تخصیص درآمد بیان‌شده است. سبک زندگی به تصویر افراد از خودشان یا خود پنداره‌ی آن‌‌ها برمی‌گردد؛ روشی که خود را می‌بینند و باور دارند توسط دیگران دیده می‌شوند. سبک زندگی ترکیبی از انگیزه‌ها، نیاز‌ها و خواسته‌ها است و توسط عواملی مانند فرهنگ، خانواده، گروه‌های مرجع و طبقه اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.