فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته که ورودی را به خروجی تبدیل می‌کند و باعث ایجاد ارزش می‌شود. زنجیره ارزش به‌نوبه خود می‌تواند به ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت کمک ‌کند. زنجیره ارزش به‌طورمعمول از
(۱) توزیع ورودی یا لجستیک
(۲) عملیات تولید
(۳) توزیع خروجی و یا لجستیک
(۴) بازاریابی و فروش و
(۵) خدمات پس از فروش تشکیل شده است. این فعالیت‌ها توسط
(۶) خرید یا تدارکات
(۷) تحقیق و توسعه
(۸) توسعه منابع انسانی و
(۹) زیرساخت‌های شرکت پشتیبانی می‌شوند.