خوداشتغالی موقعیتی است که طی آن فرد بجای کار کردن برای یک کارفرما و دریافت حقوق و دستمزد از او، برای خودش کار می‌کند. یک فرد خود اشتغال، درآمدش را از فعالیت‌های سودآور تجاری که خودش به‌طور مستقیم انجام داده است، به دست می‌آورد. به‌عبارتی‌دیگر، در خوداشتغالی فرد کسب‌و‌کاری را تأسیس کرده، ‌برای خود کار می‌کند و اصطلاحاً‌ در استخدام خودش است.