حق انحصاری یک اختراع که دولت به مخترع ارائه می‌دهد. ثبت اختراع، حقوق مالک و نه لزوماً مخترع را پوشش می‌دهد؛ یعنی ممکن است مالک حقوق یک اختراع لزوماً مخترع آن نباشد (مثل فرد یا شرکتی که روی اختراع سرمایه‌گذاری کرده یا آن را از مخترع خریداری کرده است.) حق اختراع شامل: حق جلوگیری از ساختن، ‌فروش، ‌استفاده، ‌ارائه برای فروش یا واردکردن نوآوری ثبت‌شده (از خارج کشور به داخل) است. حق انحصاری اختراع، مجوز استفاده از یک نوآوری به‌صورت انحصاری برای زمان و مکان محدود است.