نگریستن به مشکلات و موقعیت‌ها با دیدی تازه و جدید است. فرآیند تفکر خلاق هم می‌تواند به‌وسیله فرآیند آزاد و بی‌ساختار مانند طوفان فکری و هم به‌وسیله فرآیند مرحل‌های یا ساختاریافته مانند تفکر افقی ایجاد شود.