صورت‌حسابی است که وضع مالی یک بنگاه را در یک زمان معین نشان می‌دهد. منظور از وضع مالی بنگاه، ترکیب وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه بنگاه است. درحالی‌که دارایی‌های هر بنگاه، مجموع اموال و حقوق متعلق به آن را نشان می‌دهد، بدهی‌ها حقوق اشخاص ثالث و سرمایه‌ی حقوق صاحبان بنگاه را نسبت به این دارایی‌ها بیان می‌کند. دارایی‌ها، ‌بدهی‌ها و سرمایه‌ی هر بنگاه اقتصادی، یا به‌عبارت‌دیگر هر شخصیت حسابداری، ‌بر اساس این رابطه که به آن معادله‌ی اصلی حسابداری می‌گویند، ‌بیان می‌شود: دارایی = بدهی+ سرمایه

در سمت راست ترازنامه به ترتیب دارایی‌های جاری، دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌ها و در سمت چپ به ترتیب بدهی‌های کوتاه‌مدت (بدهی‌های جاری)، بدهی‌های میان‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و سپس حقوق صاحبان سرمایه ثبت می‌شود.