روابط رفتاری بین اعضای یک گروه که وظایف مرتبط به هم را در یک شرکت انجام می‌دهند. پویایی‌ها توسط نقش‌ها و مسئولیت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تأثیر مستقیمی روی بهره‌وری دارند.