آدرس اینترنتی یک وب سایت، فایل یا سند در فرمت کلی. هر کامپیوتری که به اینترنت متصل می‌شود url منحصر به فرد خودش را دارد که بدون آن نمی تواندسایر کامپیوتر ها نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. همچنین url آدرس وب سایت هم نامیده می‌شود.