رسانه عمومی (مانند یک ستون روزنامه) و یا جایی برای بحث‌هایی که هرکسی می‌تواند در آن شرکت کند. در زمان رومیان به معنای یک محل عمومی در مرکز بازار یا شهر که در آن بحث‌های قضایی، سیاسی و دیگر مسائل انجام می‌شد.