سنجش کیفیت سیاست‌های سازمان، محصولات، برنامه‌ها، استراتژی‌ها و ... و مقایسه آن‌ها با سنجش استاندارد یا سنجش‌های مشابه همتایان خود.
هدف از الگو گیری
(۱) تعیین آنچه باعث پیشرفت و بهبود خواهد شد
(۲) تجزیه‌وتحلیل این موضوع که سازمان‌های دیگر چگونه به سطح عملکرد بالا دست‌یافته‌اند
(۳) استفاده از این اطلاعات برای بهبود عملکرد است.