استعداد به معنای توانایی طبیعی برای برتری داشتن در یک وظیفه یا عمل است. استعداد را توانایی خوب انجام دادن کاری می‌دانند مانند نواختن موسیقی یا بازیگری.