انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات گفت: ستارت آپ نیاز به وام ندارد، بدترین فعالیت برای جوانان تخصیص پول به منظور انجام فعالیت و کار است. جنس حمایت از استارت آپ نباید مالی باشد و دولت باید به سمت کمک به استارت آپ ها با رفع موانع، رفع قوانین دست و پاگیر و کمک های آموزشی برود تا دیگر جوانان نگاه شان به صندوق های مالی نباشد.
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/378198405799.h...7%d8%b1%d8%af/