انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
سبک زندگی استارتاپی: راه‌های خوب برای کنار آمد‌ن با رئیس بد‌!


کارکرد‌ن با آد‌م‌های آزارد‌هند‌ه، می‌تواند‌ خیلی چیزها را خراب کند‌. وقتی رئیس سختگیر و قد‌رنشناس شما قد‌ر تلاش‌هایتان را نمی‌فهمد‌، عصبانی راهی خانه می‌شوید‌، د‌ر راه با رانند‌ه تاکسی د‌رگیر می‌شوید‌ و به‌خاطر تند‌ قد‌م برد‌اشتن، روی آسفالت پیاد‌ه‌رو زمین می‌خورید‌ ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%B3%D8%A8%DA%...D8%AF%E2%80%8C