1- سرمایه شرکت موجب افزایش مالیات شرکت نمی شود. مبلغ مالیات با توجه به درآمد شرکت تعیین می گردد و تنها ارتباط بین سرمایه اولیه و هزینه های اداره دارایی، پرداخت مبلغ 2 در 1000 مبلغ سرمایه اولیه به هنگام تشکیل پرونده مالیاتی است.
2- با ثبت شرکت در یک شهر در شهر دیگری هم می توان فعالیت داشت.
3- در هر شهر نمی توان بیش از یک شعبه به ثبت رسانید. شهری که دفتر مرکزی در آن واقع شده است اصلاَ امکان تاسیس شعبه وجود ندارد.
4- مالیات کلیه شعب از طریق حوزه مالیاتی محلی که دفتر مرکزی در آن واقع شده است بررسی می شود.

ثبت شرکت- ثبت برند- ثبت تغییرات شرکت