حس تجربه و درک ذینفعان از برند
درک ، حس ، تجربه همه ذینفعان
ارزش ریالی برند نمیشه؟ نه
اون ارزش افزوده اقتصادی هست
ارزش افزوده اقتصادیه نه مبلغ برند
حس و درک و تجربه شما در مورد مک دونالد مبلغ برند هست