بله روی پلتفرم اولیه ، کسب و کارهای مکمل ایجادمی کنیم
مثال از کسب و کارهای مکمل:

  • کسب و کار مکمل مثل اسنپ و اسنپ فود
  • مانند علی بابا و بعد جاباما