میزان دفع بازدید کننده از یک سایت است که هر چقدر بیشتر باشد بدتر است.اگر ۷۰ درصد باشد نشان از این است که ۷۰ درصد بازدیدکنندگان بلافاصله سایت را می بندند.

https://www.customedialabs.com/blog/bounce-rates/