پورتفیلی چیست؟
پورتفیلی یک استارتاپ جدید در حوزه معرفی کسب و کار های پروژه محور می باشد
به این صورت که کسب و کارهای پروژه محور می توانند با معرفی نمونه کار های به اتمام رسیده یا در حال اجرا خود ضمن جلب اعتماد مشتریان سفارش های جدید را نیز دریافت نمایند

هدف پورتفیلی رشد و ارتقاء کسب و کارهای پروژه محور با معرفی نمونه کارهای آنها و همچنین کمک به خریداران خدمات جهت انتخاب بهترین پیمانکار می باشد


https://portfili.com/