انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Digital Commerce app will be released, allowing anyone to deploy their own decentralized e-shop. برنامه بازاریابی دیجیتال منتشر خواهد شد و به هر کسی اجازه می دهد که فروشگاه الکترونیکی خود را بدون تمرکز به کار ببندد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/digital-commerce-app-2/