انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

MVL, Participating in ‘One Pay All Pass Service’ organized by Korean Ministry of Land, Infrastructure, and Transport. MVL، شرکت در “One Pay All Pass Service”، سازماندهی شده توسط وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره ای.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/mvl-participating-in-rd/