هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی

به موجب قانونهای مالیاتهای مستقیم آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر آن که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی برا پرونده مالیاتی از طرف ماموران مالیاتی یا مودیان اعتراضی کتبی صورت گیرد که در این حالت پرونده مالیاتی برای رسیدگی به هیات حل اختلاف تجدید نظر ارائه خواهد شد . لیکن رای این هیات برای پرونده مالیاتی قطعی و لازم اجرا میباشد.لازم به ذکر است در صورتی که هریک از طرفین مودی یا ماموران مالیاتی نسب به رای صادره هیات بدوی در مورد پرونده مالیاتی اعتراضی داشته باشند در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی میشود.نکته دیگری که در این باره وجود دارد این است که اگر شکایت مودیان از آرا هیات های بدوی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت صورت گرفته از آرای هیات تجدی نظر از سوی شعب شورای مالیاتی مردود اعلام شود ، برای هرکدام از مرحله ها معادل یک درصدر تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهار نامه هزینه رسیگی تعلق میگیرد که مودی باید آنرا پرداخت نماید.در حال حاضر رسیدگی به پرونده مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف به شکل ماهوی و دو مرحله‌ای صورت میپذیرد و همچنین رأی هیأت حل اختلاف پرونده مالیاتی پس از صدور قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مانند هیأت بدوی از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکیل خواهد شد و با حضور هر سه نفر جلسه رسمیت دارد. لازم به ذکر است که اعضای هیأت تجدیدنظر نسبت به اعتراض صورت گرفته نبایستی قبلاً اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند میتوان گفت نحوه رسیدگی در هیأت تجدیدنظر مانند هیأت بدوی میباشد.هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

در قانون مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.به دو نوع از شکایت های ذکر شده به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد و همچنین رأی صادره قطعی و لازم الاجرا میباشد.1- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیاتقبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی، رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.2- در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه‌ی مالیاتقانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.هیأت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

در حالتی که پرونده ها مالیاتی احتیاج به رسیدگی فوق العاده داشته باشند و نیز شکایات صورت گرفته در مرجع دیگری قابل رسیدگی نباشد وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده مالیاتی را به هیات مرکب زا سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید آرای صادره از هیات قطعی و لازم الجرا میباشد و نیز با توجه به اینکه این هیات شبه قضایی میباشد آرا آن قابل شکایت در دیوان عدالت میباشد.نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی

به موجب قانونهای مالیاتهای مستقیم آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر آن که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی برا پرونده مالیاتی از طرف ماموران مالیاتی یا مودیان اعتراضی کتبی صورت گیرد که در این حالت پرونده مالیاتی برای رسیدگی به هیات حل اختلاف تجدید نظر ارائه خواهد شد . لیکن رای این هیات برای پرونده مالیاتی قطعی و لازم اجرا میباشد.لازم به ذکر است در صورتی که هریک از طرفین مودی یا ماموران مالیاتی نسب به رای صادره هیات بدوی در مورد پرونده مالیاتی اعتراضی داشته باشند در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی میشود.نکته دیگری که در این باره وجود دارد این است که اگر شکایت مودیان از آرا هیات های بدوی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت صورت گرفته از آرای هیات تجدی نظر از سوی شعب شورای مالیاتی مردود اعلام شود ، برای هرکدام از مرحله ها معادل یک درصدر تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهار نامه هزینه رسیگی تعلق میگیرد که مودی باید آنرا پرداخت نماید.در حال حاضر رسیدگی به پرونده مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف به شکل ماهوی و دو مرحله‌ای صورت میپذیرد و همچنین رأی هیأت حل اختلاف پرونده مالیاتی پس از صدور قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مانند هیأت بدوی از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکیل خواهد شد و با حضور هر سه نفر جلسه رسمیت دارد. لازم به ذکر است که اعضای هیأت تجدیدنظر نسبت به اعتراض صورت گرفته نبایستی قبلاً اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند میتوان گفت نحوه رسیدگی در هیأت تجدیدنظر مانند هیأت بدوی میباشد.هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

در قانون مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.به دو نوع از شکایت های ذکر شده به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد و همچنین رأی صادره قطعی و لازم الاجرا میباشد.1- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیاتقبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی، رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.2- در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه‌ی مالیاتقانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.هیأت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

در حالتی که پرونده ها مالیاتی احتیاج به رسیدگی فوق العاده داشته باشند و نیز شکایات صورت گرفته در مرجع دیگری قابل رسیدگی نباشد وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده مالیاتی را به هیات مرکب زا سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید آرای صادره از هیات قطعی و لازم الجرا میباشد و نیز با توجه به اینکه این هیات شبه قضایی میباشد آرا آن قابل شکایت در دیوان عدالت میباشد.نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا