از آن اشتباهات با شکوه و با عظمت. اشتباهاتی که قبلا هیچکس نکرده...
یخ نزنید، جا نزنید، نگران این نباشید که این خوب نیست و آن کامل نیست، هر چه که هست: هنر، یا عشق، یا کار، یا خانواده، يا زندگى...

هر چه هست كه از انجام دادنش مى‌ترسيد، انجامش دهيد..!

منبع: کتاب «اشتباه كنيد سال آینده و تا ابد»، اثر نيل گيمن