🔻⁣⁣پیام ما در روابط عمومی می‌تواند در خصوص ارزش‌های کسب‌وکار یا در خصوص نظرات، اعتقادات و رفتارهایی که بقیه دارند، باشد.

🔻نکته مهم دیگر این‌که همیشه باید مخاطب پیش‌روی ما باشد. در هر حالتی مثلث مخاطب، هدف و پیام را در ذهن خود داشته باشید.

👈پیام ما باید شامل شش عنصر اصلی بشود:

1⃣چه‌کاری می‌کنیم؟ (What)

2⃣چرا این کار را انجام می‌دهیم؟ (Why)

3⃣از کی شروع می‌کنیم یا کرده‌ایم؟ (When)

4⃣کجا هستیم؟ (محل دسترسی به محصول، محل برگزاری رویداد و...) (Where)

5⃣ما که هستیم و چه کسانی می‌توانند مشتری ما باشند؟ (Who)

6⃣چگونه؟ (How)