✍️محمد حسین ادیب 🌪اقتصاد ایران در میانه «حباب غول پیکر » سود سپرده است 1️⃣ حباب غول پیکر سود سپرده به این معناست که سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از بازده اقتصاد به «صورت نجومی » بیشتر است 2️⃣حباب غول پیکر سود سپرده ، در گام دوم به این معناست که سودی که بانکها به سپرده گذار طی شش سال گذشته پرداخت کرده اند عده ای را به نحو نجومی ، ثروتمند کرده است 3️⃣در گام سوم ، کسانی که با سود سپرده ثروتمند شده اند در اقتصاد به حرکت در آمده اند تا سپرده را به ثروت های دیگر تبدیل کنند 4️⃣در گام چهارم : قشر سپرده گذاران ثروتمند وارد هر بخشی که شوند آن بخش را به هم می ریزند یعنی در آن بخش تورم سنگین ایجاد می کنند ‌‌ 5️⃣در گام پنجم : سپرده گذاران ثروتمند ، پس از ایجاد حباب غول پیکر در آن بخش به سرعت از آن بخش خارج میشوند 6️⃣در گام ششم ، مردم عادی که هیجانی خرید می کنند و در گام پنجم ، حباب می خرند ، حباب روی دست شان می ماند 7️⃣در گام هفتم بالاخره این حباب غول پیکر سود سپرده می ترکد و کل بازی ، تمام می‌شود اقتصاد ایران اکنون در بخش های در گام پنجم و در بخش های در گام ششم است اما، هنوز در اقتصاد برای حباب بازی ظرفیت وجود دارد گام هفتمی هم هست حباب بازان ، این را نیک به خاطر داشته باشند