ارزش گذاری برای مفاهیم اقتصادی شاید به نوع نگرش و تلاش ما در زندگی اجتماعی تاثیر گذاشته و به بهبود آن کمک کند

به گمان من سودی لذت بخش است که بخشی از رشد اقتصادی باشد
در اقتصادی که رشد ندارد هر نوع کسب سود ناشی از زیان فرد دیگری است به این معنی وقتی نان در دسترس کل اجتماع بزرگ نمیشود اگر من به هر ترفندی سهم بیشتری کسب میکنم بدون شک سهم کس دیگری کم میشود .

ولی اگر تلاش کنم با همکاری در جامعه نان در اختیار کل جامعه بزرگتر شود واز این بزرگتر شدن سهمی بیشتری از قبل به من برسد خوردن آن نان لذت بیشتری خواهد داشت .

✔️در شرایط نامناسب فعلی اقتصاد اغلب سودها به قیمت زیان دیگران است و بیشتر از مسیر دلالی غیر ارزش آفرین حاصل میشود که به نظرم لذت بخش نیست.

مرتضی یوسفی طهارم