جنوب خط به دامن بازارهای آزاد و دموکراسی غلطید و شمال خط شد پیرو اندیشه‌های روسی، دولت متمرکز و کنترل‌گر.

حالا درآمد سرانه یکی بیش از بیست برابر دیگری است. کشور جنوبی یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و چهارمین فضای کسب‌وکار مناسب را دارد و کشور شمالی که با اندیشه عدالت و مساوات تشکیل شد غیرآزادترین اقتصاد جهان است و یکی از فاسدترین‌ها.

رهبران بخش شمالی سال‌ها با شعار عزت و استقلال، مردمان سرزمینشان را به نابودی هدایت کردند... هرچند اکنون به انتهای بن‌بست نزدیک هستند.

با این حجم از شواهد و مدارک هنوز برخی سیاست‌مداران در نقاط مختلف جهان به مدل شمالی علاقه‌مندترند. جز میل به فساد دلیل دیگری نمی‌یابم.

دکتر سعید اسلامی بیدگلی