(بخش اول)
⁣✔️ ائتلاف‌ها
⁣✔️ مشارکت
⁣✔️ همکاری یا شراکت مکمل
⁣✔️ تلفیق
⁣✔️ همکاری توام با رقابت