⁣سالی که گذشت سال بسیار مهمی برای اکوسیستم استارتاپی و کسب‌وکارهای اینترنتی بود. سالی که اتحادیه‌ای با ماموریت حمایت از این کسب‌وکارها و با نام اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی شد که تمامی دست‌اندرکاران آنهم از فعالان استارتاپی هستند. با رضا الفت‌نسب، به بهانه شروع سال جدید با سخنگوی این اتحادیه گفتگویی کرده‌ایم.
👇
🔗 ⁣https://bit.ly/2pMEVMw