پارک‌های فناوری سلامت به عنوان یک سیستم فناورانه با هدف طراحی و ایجاد ساختاری مبتنی بر اصول توسعه فناوری و کارآفرینی و ایجاد شرایط رشد و پیشرفت اقتصاد کشورهای در حال توسعه، عاملی پر اهمیت برای توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش محور فعال در حوزه سلامت محسوب می شوند. پارک علم و فناوری با حرکت به سمت اهدافی از جمله کمک به توسعه کارافرینی بر مبنای توسعه دانش بنیان فناوری و تولید ثروت در جامعه، از طریق توسعه اقتصاد دانش محور، افزایش توان رقابتی، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و تحقیق ارتباط بخش‌های علمی و صنعتی جامعه نقش موثری در ایجاد زنجیره ارزش در حوزه فناوری خواهد داشت پارک‌های علم و فناوری به منزله حلقه واسطه میان فضاهای آکادمیک و تحقیقاتی، مانند دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و فضاها و محیط‌های تجاری مانند مراکز مانند مراکز و شهرک‌های صنعتی تلقی می‌شوند. قسمتی از این فعالیت‌ها و مخاطبان پارک مربوط به ایده‌ها، طرحها و کسب و کارهای دانش محور هستند که افراد حقیقی یا حقوقی مستقل یا وابسته به دانشگاه، آنها را ایجاد و راه اندازی کرده اند که برای تسهیل و توسعه نیازمند حمایت‌های عمومی پارک هستند.دسته دیگر فعالیت‌ها و مخاطبین پارک علم و فناوری مربوط به آن دسته از صنایع و مراکز صنعتی است که ارتباط و تعامل چشمگیری با سلامت انستیتو پاستور دارند و یا تمایل به ارتباط سه سویه با دانشگاه و پارک علم وفناوری دارند.


تلفن : 98-26-36100990+
فاکس : +98-26-36102900
پست الکترونیک : bipik@pasteur.ac.ir
نشانی پستی : بزرگراه تهران - کرج، بعد از خروجی همّت شرق، مجتمع تولیدی - تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، پارک فناوری سلامت، کد پستی 3159915111