بازده سرمايه گذاری یا بازگشت سرمایه – نسبت پول بدست آمده از سرمایه گذاری به سرمایه اولیه است.این عدد معمولا به صورت درصد بیان می شود. با اين شاخص مي توان فهميد كه يك شركت تا چه حد از سرمايه اش براي سودآوري بيشتر استفاده بهينه كرده است. لذا هرچه اين شاخص بالاتر باشد فرصت سرمایه گذاری جذاب تر است.۱۶ واژه و اصطلاح استارتاپی برای کارآفرینان نوپا - آواتک