درباره مرکز رشد

شركت‌هاي كوچك و نوپا در رقابت با شركت‌هاي متوسط و بزرگ نمي‌توانند باقي بمانند. اگر رقابتي در ميان نباشد، در يك فضاي نامساعد اقتصادي اين شركت‌ها پس از مدت اندكي ورشكست مي‌شوند. آمار جهاني نشان مي دهد که از ميان هر 5 شرکتي که شروع به کار مي کنند، 4 شرکت در سالهای اوليه با شکست مواجه می شوند در صورتي که مراکز رشد نرخ بقاي شرکتهاي نوپا را تا 80% افزايش مي دهند. در واقع مراكز رشد مانند يک حامي عمل کرده و با در اختيار قرار دادن امكانات و خدمات مورد نياز، آموزش‌ كوتاه مدت و مشاوره‌هاي مختلف مديريتي هزينه‌هاي سربار شركت هاي نوپا را پايين آورده و ريسك و ضعف مديريتي آنها را كمتر کرده و راه را براي پرورش ايده‌ها و موفقيت آن‌ها هموار مي‌سازند.تعاريف:هسته فناورتيم هاي كاري متشكل از تعدادي دانش آموخته با زمينه كاري مشخص كه در صدد تشكيل يك مؤسسه حقوقي يا تثبيت ايده كاري براي ايجاد يك حرفه مبتني بر زيست فناوري هستند اما شرايط لازم را به عنوان شرکت نوپا (واحد فناوري) ندارند. هسته در طي دوره پيش رشد تبديل به شرکت نوپا (واحد فناوري) خواهد شد.شرکت نوپاشرکت هاي نوپا عبارت اند از واحدهاي فناور داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد كه با توجه به اساسنامه در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و درجهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند و مي توانند از نظر حقوقي در حال تشکيل يا موجود (به ثبت رسيده) باشند. واحد هاي تحقيق و توسعه واحدهاي تحقيقاتي وابسته به صنايع، موسسات تحقيقاتي، دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي که داراي هويت مستقل از مركز رشد بوده و با توجه به اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌نمايند. دوره پيش رشد ( پيش انكوباتوري)
دوره پيش رشد، دوره اي است كه در آن به هسته ها، شرکتها، واحد هاي تحقيق و توسعه مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري (ويژه هسته)، تثبيت ايده كاري، ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل (ويژه هسته) و تهيه و ارائه طرح تجاري (Business Plan) داده مي‌شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتي واحدهاي فناور مي‌توانند متقاضي اسكان رسمي در مركز رشد شوند. زمان اين دوره براي هسته ها 4 ماه و براي شرکتها و واحدهاي تحقيق و توسعه2ماه مي باشد. اين زمان با تصويب مدير مرکز رشد براي هسته ها تا 9 ماه و براي شرکتها و واحدهاي تحقيق و توسعه تا 4 ماه قابل افزايش است.
دوره رشد دوره‌اي است 2 ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشديافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي‌شوند. زمان اين دوره با تصويب شوراي مرکز رشد تا 3 سال قابل افزايش است.آدرس: تهران، کيلومتر15 بزرگراه تهران - کرج، بلوار پژوهش
کد پستي: 1497716316صندوق پستي: 161 /14965
فاکس: 44787328-021
تلفن: 27-44787326-021
پست الکترونيکي: bioincubator@nigeb.ac.ir
وبگاه:http://www.bioincubator.ir