تاریخچه
مرکز رشد زیست‌فناوری انستیتو پاستور ایران، مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج مجوز آغاز به کار خود را در تیر ماه 1391 دریافت ولی فعالیت عملیاتی خود را در زمستان 1392 آغاز نموده است.
این مرکز رشد در کنار دو مرکز رشد دیگر انستیتو در واحدهای تهران و شمال، مجموعه کاملی از امکانات و خدمات را به شرکت‌ها و هسته‌های مستقر در حوزه سلامت ارائه می‌دهند.

وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد
1- پیشنهاد و تصویب اولیه خط مشی و سیاست‌های علمی و فناوری مرکز رشد جهت ارائه به هیات امنا
2- پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد به هیات امنا
3- بررسی و تصویب اولیه تراز مالی سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیات امنا
4- تایید آیین‌نامه‌های اجرایی مرکز رشد
5- تصویب صلاحیت واحد‌های فناوری جهت استقرار در مرکز رشد
6- بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد
7- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس
8- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری معاونت علمی و فناوری از طریق رئیس سازمان موسس


ترکیب شورای مرکز رشد
1- رئیس مرکز رشد (رئیس شورا)
2- معاون مرکز رشد(دبیر شورا)
3- یک نفر ازمدیران صنایع و یا دستگاه‌های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد، به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس
4- دو نفر از محققان،کارشناسان خبره و یا کارآفرینان متناسب با رشته تخصصی متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد، به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس
5- یک نفر کارشناس خبره اقتصادی به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس
6- یک نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی یا تعاونی فعال در زمینه فناوری متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس سازمان موسس

اعضای اولین شورای مرکز رشد طبق اساسنامه این مرکز به قرار ذیل می‌باشند:
آقای دکتر هومن کاغذیان (رئیس مرکز رشد و شورا)
آقای دکتر سید عباس شجاع الساداتی (محقق، کارشناس خبره، کارآفرین)
آقای دکتر فریدون مهبودی (رئیس هیات مدیره شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن و آریاژن زیست دارو)
آقای دکتر بهمن عابدی (مدیر دستگاه اجرایی و نماینده انستیتو رازی)
آقای دکتر محمد رضا فاضلی (محقق، کارشناس خبره، کارآفرین)
آقای دکتر سید نظام الدین حسینی (کارشناس خبره اقتصادی)
آقای مهندس فرهاد بیات (مدیر اجرایی مرکز رشد و دبیر شورا)

اعضای دومین شورای مرکز رشد طبق اساسنامه این مرکز به قرار ذیل می‌باشند:
آقای دکتر هومن کاغذیان (رئیس مرکز رشد و شورا)
آقای دکتر سید عباس شجاع الساداتی (محقق، کارشناس خبره، کارآفرین)
آقای دکتر فریدون مهبودی (رئیس هیات مدیره شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن و آریاژن زیست دارو)
آقای مهندس مهدی دیلم صالحی (کارشناس خبره و مدیر دستگاه اجرایی )
آقای دکتر محمد رضا فاضلی (محقق، کارشناس خبره، کارآفرین)
آقای مهندس محمّد قدس (کارشناس خبره اقتصادی)

تلفن : 98-26-36100959+
فاکس : +98-26-36102900
پست الکترونیک : bipik@pasteur.ac.ir
نشانی پستی : بزرگراه تهران - کرج، بعد از خروجی همّت شرق، مجتمع تولیدی - تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، مرکز رشد زیست فناوری، کد پستی 3159915111
آقای مهندس فرهاد بیات (مدیر اجرایی مرکز رشد و دبیر شورا)