تلگرام امروز 14 اسفند 96 ساعت 12:45 دقیقه قطع شده است
این قطعی از خود تلگرام است
برخی شماره ها قادر به اتصال هستند
این مشکل ارتباطی با ورژن تلگرام و تلگرام ایکس و ... ندارد و بزودی رفع می شود