هدف

افزایش کیفی و کمی فیلمنامه ها


معرفی

این نرم افزار دارای ساختار بسیار خوبی است که کمک می کند به نویسنده تا فیلمنامه خود را از لحاظ ساختاری بسیار کمک کند و مدیریت روند فیلمنامه را به دست بگیرد . می تواند اطلاعات مفید شخصیتی ، محیطی و بسیاری از داده ها رو در خود داشته باشد تا نویسنده در زمان نگارش بدون فراموشی از تمام اطلاعات استفاده و بهترین فیلمنامه ممکنه را بنویسد .