گردشنما يك شبكه اجتماعی در حوزه گردشگريست.
علاقمندان به سفر و صاحبان كسب و كار مرتبط با گردشگری می‌توانند در گردشنما با يكديگر تعامل داشته باشند و تجربيات و تخصصشان را به اشتراك بگذارند.
هدف از ايجاد گردشنما ارائه بستريست برای رونق گردشگری. محلی برای به اشتراك گذاری تجارب و ايده‌ها برای برنامه ريزی سفری بهتر.
صاحبان كسب و كار از جمله آژانس‌های خدمات گردشگری، اقامتگاه‌ها، راهنمايان گردشگری و ... می‌توانند در گردشنما صفحه رسمی داشته باشند و با سفردوستان به تعامل بپردازند.