جی‌پی‌اس در داخل ساختمان ها عملکرد مناسبی ندارد، پس برای ارائه خدمات مبتنی بر مکان در این محیط ها باید چاره ای اندیشید. پارسیوت (پارس اینترنت اشیا) تمرکز خود را بر فناوری مکانیابی درون ساختمان قرار داده است. این گروه برای این هدف سامانه پارسین را توسعه داده است. این سامانه خدمات مبتنی بر مکان در درون ساختمان ها، مسیریابی و مکان یابی درون ساختمان را برای کسب و کار های مختلف (مانند فروشگاه،پاساژ،موزه،کارخان ه،بیمارستان و...) ارائه می دهد.