نوپایاب، موتور جستجوگر هوشمند و اکوسیستم آنلاین استارتاپها و متخصصین کارآفرینی و تسهیلگر ارتباط بین کلیه بازیگران اصلی است.