هدف

ایجاد شبکه اجتماعی تخصصی کسب کار های محلی


معرفی

شبکه اجتماعی کسب و کار های محلی "کاسب کو" ، این شبکه اجتماعی برای این ایجاد شده است که کسب کار ها بتوانند به روش های جدید و نوین کسب کار خود را به مردم معرفی کنند و نیز کاربران هم بتوانند به یک محصول یا کسب کار خاص به شیوه ی جدید تر و آسان تر دسترسی پیدا کنند.