مدیتک بخشی از یک پروژه بزرگ است که شامل شتابدهنده، مجموعه تجاری سازی و رسانه است. در فاز نخست با توجه به حجم تولید محتوای حوزه کسب وکار مدیتک به جمع آوری، دسته بندی و نشر تدریجی محتوا در وب سایت و شبکه های اجتماعی خود می پردازد. در حال حاضر 30 درصد مطالب تولید و عمدتا در حوزه خدمات و حمایت های صورت گرفته در کشور از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد.